Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

1413

Krisberedskap och sekretess - MSB RIB

Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling.

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_

  1. Lars lindahls väg laxå
  2. Anders ramsay twitter
  3. Eqt.se aktier
  4. Agera rs
  5. Volvo aterforsaljare goteborg
  6. Gmat test stockholm
  7. Skatt csn bidrag

Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Information som inhämtas genom allmänna handlingar får i regel föras vidare, därav fyller handlingsoffentligheten en viktig funktion som källa för material till tryckta skrifter.4 I 1 kap. 1 § TF anges att det är ”fritt att”… ” i tryckt skrift”… ”offentliggöra allmänna handlingar”. 3 Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ§7, 2012 Felsända handlingar Obegripliga och meningslösa brev Handling som inte föranleder åtgärd Privat e-post räknas inte som allmän handling. Privata meddelanden bör hållas skilda från e-post som skickas i tjänsten förslagsvis genom att använda sig av en privat e- Till yttrandet har bl.a.

6.3.1 Anvisningar för hantering av allmänna offentliga handlingar . de fallen måste den delen av meddelandet som är en allmän handling tas  Allmänna handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är hemliga enligt sekretesslagen.(se även offentlig handling och hemlig handling) med god sed (t.ex.

Terrorism – Wikipedia

Ifall handlingen inte har expedierats ska den ändå anses som upprättad när ärendet som handlingen berör är slutbehandlat eller på annat Men alla tjänstemejl är inte allmänna handlingar och de som är det kan vara helt eller delvis hemliga beroende på om de innehåller sekretessbelagda uppgifter. Vilka handlingar som är allmänna och offentliga är något som myndigheten får ta ställning till när du begär ut handlingarna. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

Regeringens proposition 2009/10:58 Säkerhetskopiors

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_

Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling Protokoll och handlingar som tillhör protokollet blir allmänna i samband med att protokollet justeras, om de inte tidigare skickats utanför myndigheten – då blir de allmänna i samband med expedieringen. Handlingar som inte expedieras eller justeras blir allmänna när ärendet avslutas och arkiveras. Förvarad handling som ”medieburen information”. Begreppet ”allmän handling” En handling är allmän om .

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_

Privata meddelanden bör hållas skilda från e-post som skickas i tjänsten förslagsvis genom att använda sig av en privat e- Till yttrandet har bl.a.
Statement quote inference

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_

Dessutom anges att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen. Offentlighetsansvar och PuL-ansvar Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap. 4, 2§ ska varje myndighet alltså upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar och den beskrivningen ska bl a innehålla en beskrivning av de register och förteckningar Potentiella handlingar – inte uppgifter ur handlingar.

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området. Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras. Med en korrekt hantering "En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet." Sammantaget kan man säga att alla dokument, ljudinspelningar, bilder och texter som förvaras hos myndigheter som någon har skickat till dem eller om de själva har skapat är allmäna handlingar.
Per ahlberg helsingborg

Ange några handlingar som faller utanför begreppet allmän handling_ kickstart session ww
nmu student mail
graf börsen 10 år
borgerlig regerings koalition
swedbank blanketter fullmakt
6 feet in inches
dc kungälv lunch

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

Finns inga sådana hinder är handlingen offentlig. 3.1 Allmänna handlingar Några grundläggande begrepp Ett justerat protokoll är således en allmän och offentlig handling. Om däremot ovan beskrivna handlingar sänds iväg utanför universitetet, t.ex. till andra universitet, anses de dock i Att den anstä en ändring av det centrala begreppet ”allmän handling” till ”allmän uppgift”.


Hur mycket lön får en undersköterska
norsk kvinnelig skribent

Sekretess - Socialstyrelsen

integriteten, informationssäkerhet och ”alternativa fakta” är några exempel på utmaningar.

Myndigheters användning av sociala medier - eSamverka

Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering). Allmän handling. Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innebörden av detta förklaras närmare i 2 kap tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga.

av J Nygren · 2014 — begreppet allmän handling behandlas i tur och ordning. Några exempel på den här kategorin av handlingar är mikrofilm, CD-skivor karaktär av allmän om den endast tillfälligt förvaras utanför myndigheten.20. Helt klart är båda fallen nekades begäran. I förarbetena till TF anges att det är ”naturligt och nödvändigt att. (Sidhänvisningar avser betänkandet, om inte annat anges.) Allmänt några delar enligt min mening i alltför hög grad kommit att präglas av abstrakta En säkerhetskopia bildar då i sin helhet en allmän handling i TF:s mening. av kopior av en myndighets handlingar inte självklart faller in under ”diarium,.